PROGRAM

MŮJ PROGRAM

V CO VĚŘÍM?

„Politika jako služba druhým. Moc, která neovládá, ale pomáhá,” toto jsou slova, která mi při našem osobním setkání řekl papež František, a kterými se chci v politice řídit. Jsou to slova papeže, jehož hodnoty sdílím, a k jehož postojům se nebojím otevřeně hlásit. Tím spíše v době, kdy se křesťanská politika ve střední Evropě v osobě Viktora Orbána či Jaroslawa Kaczynského dostává do krize.

Jsem proevropským, konzervativním, křesťanským politikem. Sdílím hodnoty, které vychází ze sociálního učení Římskokatolické církve, a které byly zdrojem křesťansko-demokratického budování nové Evropy po 2. světové válce:

Nezcizitelná hodnota lidské osoby

Každý člověk na této planěte má jakožto “Boží obraz” svou absolutní hodnotu a důstojnost, a to bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, třídu, přesvědčení či zemi původu. Jeho svoboda je nedotknutelná, ochrana jeho základních lidských práv posvátná. Proto žádný člověk nesmí být zapomenut, obětován ani zneužíván. Naše politka musí být vždy zaměřena k člověku a pro člověka, jinak se stává nelidským útlakem.

Zobrazit více

Solidarita

Úkolem státu, společnosti i nás jako jednotlivců je proto aktivní pomoc každému jednotlivému člověku tak, aby mohl žít svobodně a důstojně se rozvíjet. Hlavním úkolem křesťana v politice je proto především nedopustit, aby jakýkoliv člověk v tomto světě trpěl. A to bez ohledu na to, bude-li muset sám dělat nepopulární politiku, a obětovat tak svou politickou kariéru. Křesťanská politika nikdy nesmí být pragmatická ani populistická.

Zobrazit více

Subsidiarita

Respektuji nejen svobodu, ale také odpovědnost člověka, který je schopen dospěle spravovat věci své i společné, proto mu má být předáno tolik politické moci, kolik je možné. Podporuji proto klíčovou roli komunální politiky i občanské společnosti.

Zobrazit více

Mezinárodní spolupráce

Všechny národy na světě jsou si svou hodnotou rovny a Bohem povolány k vzájemnému bratrství. Proto odmítám jakékoliv národní vymezování se, boje i izolaci. Věřím v bratrskou spolupráci národů na cestě k lepšímu světu, kde budou moci lidé žít svobodně a důstojně.

Zobrazit více


MÁ VIZE BUDOUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Projekt Evropské unie vnímám jako realizaci výše popsaných hodnot i jako ideální vzor mezinárodní spolupráce pro celý svět. Zároveň vnímám, že se tento projekt v Evropě nyní dostává do krize, nabízím proto tuto vizi, která spojenou Evropu nejen oživí, ale dokonce posílí, a to ku prospěchu nejen celku Evropy, ale i všech jednotlivých členských států.

Udržení liberálně-demokratického modelu:
 • Musíme přísně dbát na dodržování základních principů demokracie, právního států i lidských práv všech lidí. Žádná ideologie nemá právo upírat práva a svobody lidí. Přísně odmítám model tzv. neliberální demokracie Viktora Orbána, který je dnes tak často obhajován křesťanskými politiky v Evropě.

Posílení občanské společnosti
 • Občanská společnost je základním kamenem demokracie a otevřené společnosti, to ona je největší silou, která brání vzniku nebezpečných ideologií a demagogií, a která podporuje vzájemné soužití lidí. Je třeba proto nejen hájit, ale i dále podporovat rozvoj nevládních organizací, zájmových spolků, kulturních a vzdělávacích institucí, církví a dalších.
 • Evropská unie by měla přiznat nová politická práva komunální politice, především pak městům, jejichž hlas je dnes tlumen vysokými národními politiky.
Zobrazit více

Posílení evropské demokracie a evropského vědomí:
 • Vysoká evropská politika se musí přibližovat lidem, a to především dalším posilováním role a pravomocí Evropského parlamentu, který umožňuje nejaktivnější občanskou účast.
 • Evropská politika musí být srozumitelnější a přehlednější, a se svými občany pak mnohem aktivněji své návrhy diskutovat (zde se nabízí využití nových digitálních technologií).
Zobrazit více

Jednotná zahraniční politika zemí Evropské unie:
 • Evropa musí nutně sladit svou zahraniční politiku a ve světě mluvit jedním hlasem, jinak nikdy neobstojí na mezinárodní scéně:
  • Jednotné vystupování vůči světovým mocnostem jako je Rusko, Čína, USA aj.olitika mi přináší možnost podporovat hodnoty, které považuji za správné. Bytostně zastávám proevropské a zároveň konzervativní postoje, jsem křesťan otevřený dialogu. Moje mise je přinést tyto zásady i do Evropského parlamentu. Pojďte do toho se mnou!
  • Vytvoření společné evropské armády, která konečně umožní menší závislost na USA, a která ji dovolí plně vlastní rozhodování o zahraničních misích.
  • V době všeobecného národního uzavírání se musí být právě Evropa tou, která – při zajištění patřičných podmínek – podporuje mezinárodní obchod (např. s USA, Kanadou, Japonskem, v budoucnosti s africkými státy aj.).
  • Intenzivně koordinovat humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci ve světě.
  • Bojovat s tzv. daňovými ráji i negativními dopady globalizace jako je vykořisťující zneužívání levné pracovní síly nebo využití spolupráce s diktátorskými a zkorumpovanými režimy ve světě nadnárodními korporacemi.
 • Evropská unie potřebuje vlastního ministra zahraničních věcí, který bude mít mandát všech členských států EU.
Zobrazit více

Jednotné řešení uprchlické otázky:
 • Sladit azylové systémy (podmínky pro udělení azylu, jednotné procesy, stejná práva i povinnosti pro držitele azylu apod.).
 • Vytvořit jednotný evropský systém pro žádosti o azyl, který umožní přerozdělování azylantů podle vzájemné dohody států.
 • Reformovat tzv. Dublinský systém, který neúměrně zatěžuje hraniční státy Evropské unie.
 • Tzv. flexibilní solidarita při přijímání: státy se dobrovolně rozhodují, zda uprchlíky přijmou či přijímajícím pomohou finančně a administrativně.
 • Žádosti o azyl se mají vyřizovat v tzv. hotspotech již mimo území Evropské unie, což zamezí zbytečným umrtím uprchlíků na jejich nebezpečné cestě i chaotické situaci na evropském území.
 • Rozvinout celoevropsky model dočasné politické ochrany.
 • Globální uprchlickou situaci pak musí země Evropské unie řešit koordinovaně a jednotně především na poli OSN, nikoliv na základě netransparentních a nesystémových dohod jednotlivých států mezi sebou.
Zobrazit více

Efektivní posílení bezpečnosti:
 • Evropa potřebuje absolutní provázanost a spolupráci jednotlivých národních bezpečnostních služeb i justičních systémů.
 • Bojovat s terorismem především aktivní prevencí radikalizace (sociální podpora, inkluze aj.).
  • V boji s islámských terorismem pak aktivně spolupracovat s muslimy v Evropě i ve světě, kteří s touto ideologií sami již dlouhodobě válčí.
 • Další posilování evropských pohraničních služeb (tzv. Frontex), které střeží evropské hranice, bojují s organizovaným zločinech i zachraňují životy topících se migrantů.
 • Na území Evropské unie aktivně podporovat boj s dezinformacemi i propagandou, podporovat rozvoj občanských iniciativ, které vyhledávájí lživé informace a demaskují nebezpečné demagogie.
Zobrazit více

Strategická podpora vzdělanosti, vědy, výzkumu a rozvoje inovací a technologií:
 • Další rozvoj programu Erasmus+ na podporu výměn (na všech úrovních vzdělávání, nově i pro dospělé v rámci tzv. celoživotního vzdělávání).
 • Aktivně podporovat vzdělávání dospělé evropské veřejnosti v politických a občanských tématech současného světa, rozvíjet evropské i mezinárodní vědomí.

Jednotná ekologická opatření:
 • Evropská unie se musí stát vzorem celému světu v respektování životního prostředí, sama má být – když všichni ostatní odmítají – iniciátorem celosvětových iniciativ jako je dodržování Pařížských dohod o snižování emisí z roku 2015.
 • Evropská unie má být na poli OSN světovým lídrem v boji s klimatickou změnu a jejími dopady, neregulovanou těžbou, nedostatkem vody, znečišťováním planety, vymíráním druhů aj.
Zobrazit více

Nová digitální revoluce:
 • Evropská unie se musí stát vzorem celému světu v respektování životního prostředí, sama má být – když všichni ostatní odmítají – iniciátorem celosvětových iniciativ jako je dodržování Pařížských dohod o snižování emisí z roku 2015.
 • Je třeba financovat vznik nových světových vědomostních center na území EU.
Zobrazit více

Evropská unie jako nová světová velmoc:
 • Všechna výše popsaná opatření mají vést k tomu, aby se Evropská unie na mezinárodním poli v dnešním světě stala novou velmocí. Oproti jiným však takovou, která svou moc používá křesťansky k pomoci našim bližním po celém světě, a která je ochotná – když jiní zavírají oči a uhýbají – přebírat odpovědnost za globální výzvy dnešního lidstva.
 • Evropská unie nemá nikoho dobývat ani vykořisťovat, ale především se stát aktivním iniciátorem celosvětových jednání na půdě OSN.
Zobrazit více

MÉ VLASTNÍ KONKRÉTNÍ ÚKOLY

Já sám pak chci k výše popsané vizi přispět především – budu-li zvolen – prosazením těchto bodů:

Zákaz vývozu zbraní do válečných zón

Konec zabíjení civilního obyvatelstva evropskými zbraněmi. Není problém to, že se zbraně vyrábějí. Problém je, komu se dostávají do rukou. Navzdory mezinárodním smlouvám zakazujícím vývoz zbraní do zemí v otevřených válečných konfliktech, jsou na území EU vyráběny zbraně, které jsou v Jemenu, Egyptě a v dalších zemích opakovaně používány i proti civilnímu obyvatelstvu. Vzhledem k silné zbrojařské lobby není tento problém příliš medializován, já ho ale jako obrovský morální problém vnímám. Jakmile rezignujeme na etická hlediska a ustoupíme tlaku peněz a zbrojního průmyslu, ztratíme ideály, na kterých sjednocená Evropa stojí. Jako europoslanec budu znovu iniciovat vznik dozorčí komise pro kontrolu vývozu zbraní a vojenské techniky a udělám vše pro to, aby se EU jednoznačně dohodla na embargu vůči státům, které otevřeně porušují lidská práva.

Zobrazit více

Omezení plastů

Ochrana přírody jako péče o společný domov. Doba plastová, symbol pokroku, nebo ukázka jedné z největších ekologických katastrof v přímém přenosu? Podle OSN jde o jednoznačnou „planetární krizi“, kterou je potřeba neodkladně řešit. Oceány plné plujícího plastového odpadu a mikročástice plastů obsažené ve čtyřech pětinách pitné vody na světě jsou jen špičkou ledovce. Plastu nelze uniknout, na igelitový sáček dnes narazíte v Mariánském příkopě i na opuštěném ostrově. EU již v této oblasti podniká řadu kroků. Mým cílem je pracovat na dalších návrzích společně s výrobci a hledat spolu s nimi nové cesty k nahrazování jednorázových plastových obalů.

Zobrazit více

Bioetické otázky

Svoboda jednotlivých států v rozhodování. V Evropské unii jsou bezmála tři desítky členských států a jejich pohledy na eutanazii, legalizaci drog, genderovou politiku a další bioetické otázky se často velmi liší. Proto mi přijde naprosto zásadní, aby se v této oblasti nepřijímaly společné politické postoje a aby každý stát měl i nadále na národní úrovni rozhodovací pravomoce týkající se bioetických otázek. Vzájemná spolupráce a jednotná politika může často sloužit k dobrému cíli, avšak v případě těchto čistě hodnotových témat jde podle mého názoru o kontraproduktivní a naprosto zbytečný krok. Pestrost názorů chápu jako pozitivum a obohacení, nesmíme si je ale navzájem vnucovat.

Zobrazit více

Principy, které chci vnášet do politiky na evropské úrovni


 Otevřenost k dialogu

Demokracie je založená na svobodné diskuzi. Mám své jasné proevropské a konzervativní názory, jsem ale otevřený pro dialog s těmi, kteří vidí věci odlišně.

 Slušnost

Agresivní rétorika a překřikování je na dnešní politické scéně stále populárnější. Já jdu ale jinou cestou. Férovost považuji nikoliv za slabost, ale za samozřejmost.

 Profesionalita

Politika se nesmí dělat pocitově. Poctivost a svědomitost je nutným základem nejen pro práci na vlastních tématech, ale i v procedurálních otázkách.

Zobrazit více